Algemene gegevens Secondewijzer.nl
Bedrijfsnaam: Secondewijzer.nl
Postadres: Postbus 53, 1870 AB Schoorl
E-mail: info@secondewijzer.nl
BTW nummer: 8147.20.870.B.01
Kamer van Koophandel: 37081613

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van secondewijzer.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen op www.secondewijzer.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van secondewijzer.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door secondewijzer.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van secondewijzer.nl zijn vrijblijvend en secondewijzer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door secondewijzer.nl via het digitale winkelwagensysteem op www.secondewijzer.nl. Secondewijzer.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt secondewijzer.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Secondewijzer.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Secondewijzer.nl verklaart de vermelde prijzen niet te verhogen nadat zij een overeenkomst is aangegaan met u als klant.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Secondewijzer.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Wij zullen de bestelling op elke eerstvolgende maandag verzenden. Wanneer er toch overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt of zal plaatsvinden, zullen wij altijd contact met u opnemen. Wanneer de overschrijding van de levering dertig (30) dagen is, ingaande op de datum van de bestelling, heeft u het recht de overeenkomst, zonder kosten, te ontbinden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan secondewijzer.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Secondewijzer.nl daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven. U kunt uw klacht deponeren via de e-mail: info@secondewijzer.nl of via de post naar Secondewijzer.nl, Postbus 53, 1870 AB te Schoorl. Secondewijzer.nl zal ernaar streven uw klacht binnen 1 week op te lossen. Maar zal in elk geval uw klacht binnen de wettelijk gestelde termijn van dertig (30) dagen behandelen.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Secondewijzer.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Herroepingsrecht (zichttermijn)

7.1 Als consument heeft u gedurende zeven (7) werkdagen een herroepingsrecht (zichttermijn) Tijdens deze zichttermijn kan de overeenkomst zonder opgave van redenen worden ontbonden. Deze termijn begint te lopen bij ontvangst van het horloge.
7.2 Wanneer u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen de door u eventueel reeds betaalde bedragen binnen dertig (30) dagen worden terugbetaald.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie en aansprakelijkheid

8.1 Secondewijzer.nl zal ervoor instaan dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zal niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidvoorschriften. Uiteraard zal Secondewijzer.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht zal nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen van goederen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Secondewijzer.nl stelt voor alle merkhorloges (Citizen, Emporio Armani en Seiko) een garantieperiode van één (1) jaar. Voor alle overige horloges krijgt u een goede ’tijdloze’ service.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Secondewijzer.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Secondewijzer.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Secondewijzer.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Secondewijzer.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Secondewijzer.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Secondewijzer.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Secondewijzer.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Secondewijzer.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Secondewijzer.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Secondewijzer.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Secondewijzer.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Tevens kunnen geschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien u als consument uw klacht binnen bekwame tijd bij Secondewijzer.nl heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij Secondewijzer.nl is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.